> oudllnbond nu
> oudllnbond toen
> St-Victor nu
> St-Victor toen
> tips voor oudlln
> contacteer ons

1.  De stichting van de oud-leerlingenbond
Begin 1901 ontmoeten drie oud-leerlingen mekaar heel toevallig in het hartje van Brussel. Het zijn Pierre Fuhr, Edmond Harveng en Louis Smekens. Een gezellige babbel over hun Alsembergse tijd eindigt met het vaste voornemen de vrienden eens samen te brengen.  Op 21 april 1901, tijdens een memorabele stichtingsvergadering, wordt de oud-leerlingenbond een feit. Twintig leden worden op die dag ingeschreven.
2.  De gestage groei  
De oorlogsperikelen bemoeilijken en onderbreken de activiteiten van de bond. De heropbloei komt er in 1919. Het ledenaantal groeit gestaag: van 65 op de tweede bijeenkomst in 1910 en 332 in 1930 tot meer dan 400 in 1939.

3. Belangrijke festiviteiten

Eén van de hoogtepunten in deze periode vond zeker plaats in 1926. Koning Albert I verleende de “Koninklijke” titel aan de bond. Maar dat zijn niet de enige vermeldenswaardige festiviteiten. Op 21 mei 1936, ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jubileum van de stichting van de school, in aanwezigheid van kardinaal Van Roey, viert de bond intens mee. Drie jaar later, bij de viering van het honderdjarig bestaan van de congregatie in 1939, is de bond andermaal zeer actief als organisator en uitvoerder. Als de tweede wereldoorlog uitbreekt is de Heer Tulkens voorzitter. Ondanks de bezetting kan de bond z’n activiteiten verderzetten.
4.  Een vijftiger   
Op 3 mei 1951 wordt op grootse wijze de “Jubeldag van de Vijftigste Verjaring der Stichting" gevierd.
5. Voorlopers ledenblad “Nu en Toen”  
Op de bestuursvergadering van 20 oktober 1963 wordt besloten een poging te ondernemen opdat het contact met de leden een nieuwe impuls zou krijgen.    
Vanaf 1962 publiceert broeder Amedée Drieghe geregeld “Mededelingen van de Koninklijke Oudleerlingenbond en Vriendenkring”. Voortaan wil men een afzonderlijke band met de leden onderhouden, voordien werd nieuws van de bond opgenomen in het tijdschrift “Scheppers”, orgaan van de “Congregatie der Broeders”. Deze mededelingen lopen tot 1976. Van dat jaar af komt er een nieuw blad: “Sint-Victor, informatieblad van en voor de Sint-Victorscholengemeenschap”. De band met de oud-leerlingen lijkt echter brozer dan ooit.
6. Het réveil
Op 13 oktober 1981 zitten tweeëntwintig oud-leerlingen van Sint-Victor samen om de bond weer nieuw leven in te blazen. In mei van het daaropvolgende jaar verschijnt het eerste nummer  van het ledenblad “Sint-Victor, Nu en Toen”.  Op zaterdag 11 september heeft dan ook het nieuwe ledenfeest  plaats met geleid bezoek aan de school, foto-tentoonstelling, zomermatchkes als toen, barbecue in de late namiddag en een doorlopende bar.
7. De fusie met de normaalschool
Op 1 januari 1983 fuseert de Oud-leerlingenbond van Sint-Victor met deze van de normaalschool. Het ledenblad krijgt dan ook een aangepaste naam: “Sint-Victorinstituut-Scheppersnormaalschool, Nu en Toen”.